Gestiona els processos clau de l’IB en una solució única

Evita duplicacions

Alexia cobreix els processos clau per a la gestió del programa IB*. Simplifica la feina dels equips docents i de les secretaries acadèmiques en una solució única i flexible. I automatitza la conversió de l’avaluació IB amb l’avaluació oficial del sistema educatiu de cada CCAA.

*El International Baccalaureate® (IB) és un programa educatiu present a tot el món que s’estén a totes les etapes educatives, des dels 3 als 19 anys. L’IB respon a la necessitat d’una educació internacional en un món globalitzat. A Espanya, el programa està present en més de 200 escoles privades i públiques.

Adaptat a PEP, PAI i Programa Diploma

Alexia Suite Educativa permet implementar els programes IB (PEP, PAI i Programa Diploma). Disposa d’eines per desenvolupar el perfil de la comunitat d’aprenentatge de l’IB amb els seus propis atributs i aplicar la metodologia d’aprenentatge que caracteritza aquest sistema basat en la indagació.

La seva potent gestió acadèmica permet construir l’estructura educativa de cada programa amb tots els elements de l’IB. El seu quadern del professorat ofereix la flexibilitat que els docents necessiten per a l’avaluació, i el seu LMS Alexia Classroom compta amb les eines per afavorir l’aprenentatge autònom i personal dels alumnes.

El currículum

Alexia permet configurar per a cada programa l’organització curricular en unitats d’indagació (PEP), matèries (PAI), troncals (PD) així com projectes col·laboratius i transdisciplinars.

Disposa a més d’eines per incloure la programació i planificació dels seus elements de forma col·laborativa, entre l’equip docent i els coordinadors i supervisors de cada programa.

L’avaluació

El quadern del professorat és una eina flexible per a l’avaluació diària. Contempla tots els instruments d’avaluació utilitzats en l’IB, i realitza la conversió a l’avaluació oficial de la pròpia CCAA.

Així, és possible realitzar una avaluació contínua amb l’ús d’atributs i competències, una avaluació sumativa de punts o qualificacions, utilitzar rúbriques, treballar per projectes, incloure observacions qualitatives, etc. A més, el coordinador pot accedir als quaderns del professorat, facilitant la seva tasca de supervisió.

Els butlletins i informes d’avaluació d’Alexia inclouen models específics i personalitzables per a l’IB. Reflegixen el model de seguiment singular d’aquest programa del progrés dels alumnes i la seva compartició amb les famílies del centre.

Totes les avaluacions i qualificacions obtingudes en les escales de l’IB es calculen automàticament segons les exigències de la LOMLOE. D’aquesta manera, s’obté la documentació oficial i es compleix amb la normativa de l’administració educativa de cada CCAA.

Aprenentatge autònom

El LMS Alexia Classroom està orientat a afavorir l’aprenentatge autònom i personal de l’alumnat.

Un entorn que mostra l’organització curricular de cada programa (unitats d’indagació, matèries, troncals, projectes…) amb recursos i activitats d’aprenentatge dissenyats pel propi equip docent.

Totes les evidències d’aprenentatge realitzades en el LMS es traslladen de forma automàtica al Quadern del Professorat com a eina centralitzadora de l’avaluació de l’alumnat.

Inclou instruments rics per al feedback i la comunicació amb l’alumnat. Eines com el Dashboard que ajuden a planificar i auto regular-se en el dia a dia. I compta a més amb un Portafoli d’aprenentatge perquè l’alumnat desenvolupe la seva capacitat de reflexió a mode de diari personal.