Plataforma de gestió comptable

Comptabilitat financera

Elabora el pla general de comptes complet, realitza l’inventari, els consolidats, i els models fiscals (IVA, SII, Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones, etc.)

A més, realitza el control de cobraments i pagaments obtenint informes de tresoreria i permet la conciliació bancaria mitjançant el Quadern 43. També pots obtenir multitud d’informes i llistats i realitzar anàlisi de ràtios.

Comptabilitat pressupostària

Confecciona el pressupost per mitjà d’extrapolacions, assistents, filtres i accions, podent exportar / importar a Excel, i realitza un estudi per períodes de les partides pressupostàries.

Pot realitzar múltiples pressupostos estàtics i dinàmics i obtenir diferents informes i comparatives.

Comptabilitat analítica

Estableix un control detallat dels centres de cost sense límits en el nombre de dimensions o nivells.

Pot realitzar imputacions directes i indirectes, manuals i automàtiques, i obtenir informes i llistats detallats amb els ingressos, despeses i inversions.